obchodní podmínky

Kontaktní údaje
Petra Antošová   Sídlo: Jug. Partyzánů 16, Praha
IČ: 01594192 Číslo účtu: 107-8330180207/3030
e-mail: info@rocenkomat.cz

1. Objednávka

Kupní smlouva, na jejímž základě je uskutečněn prodej kupujícímu, vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné potvrzení objednávky se považuje e-mailové potvrzení, příp. potvrzení telefonické, které je provedeno po odeslání elektronické objednávky přes aplikaci na www.rocenkomat.cz. Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. Závazná objednávka je závaznou pro obě strany.

Po specifikaci obsahu objednávky – přesná specifikace produktu a jeho počtu kusů – dojde k vyhotovení grafického návrhu. Finální návrh musí projít schválením ze strany kupujícího. Za všechny chyby v návrhu, které byly odsouhlaseny kupujícím, nese odpovědnost kupující. Po odsouhlasení finálního návrhu a připsání zálohové částky na účet je objednávka odeslána do tiskárny. Informace o odeslání zásilky přijdou kupujícímu na e-mail.

Kupující plně zodpovídá za podklady, které dodal za účelem realizace objednávky.

2. Dodací podmínky

Realizace a dodání objednávky bude dle možností realizováno v co nejkratším možném termínu, nejdéle však do 20 pracovních dnů od závazného potvrzení a připsání zálohové částky na účet. (Ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší, ale pouze po dohodě s kupujícím.) Za splnění dodávky se považuje dodání objednávky na uvedené místo. Dopravu na adresu dodání zajišťuje Česká pošta – na žádost je možné využít jinou přepravní společností – záleží na dohodě kupujícího s prodávajícím. Zásilka spolu s produktem obsahuje daňový doklad.

Prodávající má právo stornovat objednávku ať už z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti dílčí části produktu nebo pokud z jiných důvodů není schopen zajistit dodání produktu ve lhůtě určené těmito obchodními podmínkami, kvalitě nebo ceně, která je uvedená v objednávce. O stornování objednávky bude kupující informován e-mailem nebo telefonicky a v případě úhrady kupní ceny nebo její části mu budou veškeré finanční prostředky navráceny do 15 dnů na jeho účet, pokud se s dodavatelem nedohodne jinak. Kupující má právo stornovat objednávku e-mailem nebo telefonicky ještě předtím, než provedl závazné potvrzení. V případě stornování po závazném potvrzení objednávky a připsání zálohové částky na účet je účtován storno poplatek ve výši zálohové částky.

3. Doprava

Objednávka je doručována prostřednictvím České pošty nebo v případě žádosti jinou dopravní společností. Doručení v České republice prostřednictvím České pošty je zdarma. V případě jiné dopravní společnosti je účtován poplatek dle ceníku dané přepravní společnosti. V tomto případě je o ceně dopravy kupující informován e-mailem či telefonicky.

4. Platba

Objednávku je možné zaplatit dobírkou nebo bankovním převodem.

V případě platby na dobírku je nutné nejprve zaplatit zálohovou částku předem na účet – 107-8330180207/0100 a to ve výši 50 % z celkové ceny objednávky. Dobírkovou částku pak tvoří zbylých 50% z celkové ceny.

Při platbě předem na bankovní účet (107-8330180207/0100) je kupující povinen uhradit 100 % celkové částky. Veškeré pokyny k provedení transakce (variabilní symbol, částku uhrazení atp.) obdrží kupující fakturou na e-mail. V případě, že z technických nebo jiných důvodů není kupující schopný tuto fakturu přijmout, je povinen tento fakt bezodkladně sdělit prodávajícímu, aby se kupující dostal k úhradě faktury před uplynutím doby splatnosti.

Faktura má splatnost 10 dní od vystavení. V případě, že není nahlášena žádná chyba v údajích faktury, je považovaná za správnou a její neuhrazení v určené lhůtě zavazuje kupujícího zaplatit úrok ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den zpoždění. O překročení doby splatnosti je kupující informován e-mailem.

5. Práva z vadného plněnía odstoupení od kupní smlouvy

5.1 Práva z vadného plnění (záruka) 

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

5.2 Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

V ostatních případech má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí a to bez udání jakéhokoliv důvodu. Musí však splnit následující podmínky. Zboží musí být:

  • kompletní včetně příslušenství a dokladů, včetně případných dárků obdržených s produktem
  • vráceno ve lhůtě stanovené zákonem

5.3 Vrácení peněz

V případě, že kupující zaplatil zboží dopředu a následně došlo k odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího nebo kupujícího nebo v případě uznání reklamace, bude tato suma bezodkladně převedena na účet kupujícího, nejdéle však do 15 dnů od doby, kdy došlo k této události.